Home Zdravlje Zašto je važno obezbediti životno osiguranje u današnjim uslovima svakodnevnice

Zašto je važno obezbediti životno osiguranje u današnjim uslovima svakodnevnice

zivotno osiguranje

Osiguravajuća društva obezbeđuju različite vrste usluga u domenu podizanja stepena bezbednosti, kao i umanjenja eventualnih posledica koje se mogu javiti usled nezgode ili drugog nesrećnog spleta okolnosti. Životno osiguranje predstavlja savremeni spektar usluga kompanija koje se bave pokrićem rizika usled različitih događaja, kao što je smrt, bolest ili nezgoda.

Inovativni paket usluga za životno osiguranje predstavlja mnogo više od isplate novčane sume osiguraniku ili porodici u slučaju da dođe do nezgode. Danas je to i način štednje za budućnost, planiranje investicija i ulaganja za željeni broj godina. Odnosno, životno osiguranje postoji kao „riziko“ za nesrećne okolnosti, i kao mešovito koje dodatno obuhvata mogućnost isplate određene sume novca uz dobit u slučaju doživljenja određenog broja godina.

„Riziko“ kao tradicionalna varijanta za životno osiguranje

Životno osiguranje je poznato gotovo svima u varijanti „riziko“, koja se odnosi na ugovaranje i dobijanje polise za pokriće troškova u slučaju smrtnog ishoda osiguranika. Ukoliko do osiguranog rizika dođe, porodici se isplaćuje ugovoreni novčani iznos, odnosno onaj koji je i definisan kao osiguran. Sve vreme trajanja osiguranja klijent plaća definisanu premiju, najčešće u ratama, dok u slučaju smrtnog ishoda porodica dobija predvišeni iznos novca koji je prvobitno i osiguran. Ukoliko do smrtnog ishoda osiguranika ne dođe u toku trajanja ugovora, korisnik ne dobija iznos novca koji je prvobitno osigurao kod društva.

Nivo premije osiguranja niži je u poređenju sa mešovitom varijantom, samim tim jer je u pitanju jedan deo usluga. Ovakvo životno osiguranje je tradicionalnije, odnosno prvobitno je nastalo u obliku pokrića rizika za slučaj smrtnog ishoda, dok su danas dostupne i brojne prelazne varijante, kao što su nezgode, povrede i bolesti. Životno osiguranje u mešovitom obliku pruža više usluga, čak i mogućnost štednje za budućnost.

Mešovito životno osiguranje kao inovativan spektar pokrića rizika

Dok je životno osiguranje od vremena nastanka poznato kao pokriće eventualnih rizika u slučaju dolaska do smrtnog ishoda osiguranika i isplate osigurane sume novca članovima porodice, mešovita opcija je znatno unapređena. Naime, pored navedenih rizika, mešovito životno osiguranje ugovara se za slučaj doživljenja određenog broja godina, kada se isplaćuje osigurani iznos novca uvećan za definisanu dobit.

Zbog svog unapređenog karaktera, veliki broj ljudi ugovara mešovito životno osiguranje kao način štednje za budućnost, investiciona ulaganja, razvoj poslovanja ili stvaranju značajnih budžeta za finansiranje školovanja dece. To je odlična prilika da se obezbedi porodična štednja, bez odlaska u banku i ostavljanja sume novca kao depozit uz nisku kamatu. Životno osiguranje u mešovitom obliku pruža mogućnost sticanja značajne dobiti uz uloženi novac, dok se najčešće ostavlja sloboda odlučivanja o iznosu koji se ostavlja na ovakav vid štednje. Maksimalan stepen fleksibilnosti i ispunjavanja potreba klijenata, neke su od osnovnih prednosti koje ima mešovito životno osiguranje u slučaju smrti, bolesti i povreda, kao i za doživljeni određeni broj godina.

„Riziko“ i mešovito životno osiguranje su opcije koje su dostupne svima, dok se nivo premije definiše u zavisnosti od materijalnog statusa, broja godina i zdravlja klijenata, zaposlenja i drugih faktora koji mogu bitno uticati na proces odvijanja samih usluga društava. I dok „riziko“ podrazumeva isplatu osigurane sume novca u slučaju smrti, mešovito životno osiguranje predstavlja oblik štednje za ulaganja i investiranje u budućnosti, uz značajan iznos dobiti koji se isplaćuje uz osiguranu sumu.